Årsstämma 2020

Årsstämman för Hemmesta Södra vägförening kommer i år att hållas i Värmdö Byggdegård. Datum är onsdagen den 30:e september klockan 18:30. Samling kl. 18.15.

Information/bilagor kommer fortlöpande att läggas till fram till mötesdatumet.

Föredragningslista med tillhörande dokument:

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande för stämman.

3. Godkännande av föredragsordning.

4. Val av sekreterare för stämman.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för stämman.

6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning: kallelse föreningsstämma 2020.

7. Styrelsens förvaltningsberättelse: Förvaltningsberättelse 2019-20.

8. Revisorernas revisionsberättelse: Revisionsberättelse för 2019-20.

9. Fastställande av resultat och balansräkning: Förenklat årsbokslut 2019-20.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.

Framställan 2020 Resultat Ga4
Framställan 2020 Resultat Ga13

12. Ersättningar till styrelsen, revisorer och valberedning.

Se förslag till Utgifts- och inkomststat 2019-20.

13. Styrelsens förslag till Utgifts- och inkomststat 2020-21 samt debiteringslängd med förfallodag för vägavgiften.

Utgifts- och inkomststat 2020-21
Debiteringslängd (Kontakta styrelsen enligt kallelsen ovan för att se denna).

14. Val av styrelseordförande, styrelse och suppleanter: Valberedningsförslag.

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Se valberedningens förslag enligt punkt 14.

16. Fråga om val av valberedning och sammankallande för denna

Se valberedningens förslag enligt punkt 14.

17. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

18. Övriga frågor.

19. Mötets avslutande.