Vägavgift

Betalning av vägavgift

Som ägare till en fastighet som ingår i Hemmesta Södra Vägförening blir man automatiskt medlem i de gemensamhetsanläggningar som föreningen förvaltar. Varje år vid årsstämman beslutas om en utgifts- och inkomststat – en budget – utifrån vad som behöver göras i området. Samtidigt beslutas också om en vägavgift för varje fastighet, för att täcka kostnaderna som föreningen har. Här nedan beskrivs vad som gäller och hur vi brukar gå tillväga.

– Betalningen av vägavgift är lagstadgad, som ägare är man skyldig att betala den avgift som stämman beslutar.

– Det som är grunden för betalningen är debiteringslängden, där det anges hur mycket var och en ska betala. Formellt så räcker det med att debiteringslängden är framlagd på stämman och utgifts- och inkomststaten fastställd, för att man ska vara skyldig att betala senast det förfallodatum som står på debiteringslängden.

– Ovanstående innebär att så snart förfallodagen för betalning enligt debiteringslängden har passerats kan föreningen gå till Kronofogden för att få beloppet indrivet. I Hemmesta Södra Vägförening delar vi dock alltid ut en faktura för inbetalning och påminner minst en gång, innan ärendet går vidare till Kronofogden.

– Delägarna är solidariskt ansvariga för att avgiften för fastigheten betalas vilket innebär att hela avgiften kan begäras av endera delägare.

– 30 november brukar vara sista betalningsdag, men det kan variera beroende på hur behovet att täcka kostnader ser ut innevarande år.

– Vägföreningen delar i allmänhet ut fakturorna direkt i brevlådan inom några veckor efter årsstämman, som brukar hållas i slutet av september. Planerar man att vara bortrest under hösten kan det därför vara bra att se till att vägavgiften är betald, alternativt att man får hjälp av någon granne att tömma brevlådan. Man är skyldig att betala avgiften oavsett om man får en faktura eller ej.

– Vid flytt svarar den nye ägaren tillsammans med den förre ägaren för betalningen. Vägföreningen upprättar debiteringslängden efter de uppgifter som finns tillgängliga för föreningen. Det kan dock vara en viss fördröjning i uppdateringen av register, varför det kan vara bra att underrätta vägföreningen om att fastigheten bytt ägare, framför allt om det sker under sensommaren eller hösten.

Detta är den lagtext som reglerar betalningen, hämtat från lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150):

Uttaxering av bidrag m.m.

40 §  Om samfällighetsförenings medelsbehov ej täckes på annat sätt, skall bidrag i pengar uttaxeras av medlemmarna.

41 §  Innan uttaxering sker, skall styrelsen upprätta utgifts- och inkomststat för föreningen. Staten förelägges föreningsstämman för godkännande.
Gäller i fråga om skyldigheten att deltaga i kostnader olika bestämmelser för skilda verksamhetsgrenar, skall inkomsterna och utgifterna för varje verksamhetsgren beräknas för sig. Gemensamma inkomster och utgifter fördelas på verksamhetsgrenarna efter vad som är skäligt.
Om föreningen skall göra fondavsättning enligt 19 § andra stycket skall av utgifts- och inkomststaten framgå de belopp som går åt till fondavsättningen. Lag (1989:727).

42 §  Om ej annat föreskrives i stadgarna, uttaxeras medlemmarnas bidrag genom att styrelsen upprättar och på föreningsstämma framlägger debiteringslängd.
I debiteringslängden anges det belopp som uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske.
I fall som avses i 41 § andra stycket redovisas varje verksamhetsgren för sig i debiteringslängden.

43 §  Räcker ej tillgängliga medel till betalning av klar och förfallen skuld för vilken föreningen svarar, skall styrelsen utan dröjsmål upprätta och på föreningsstämma framlägga särskild debiteringslängd samt omedelbart uttaga vad som fordras.
Försummar styrelsens ledamöter vad som åligger dem enligt första stycket, är de solidariskt ansvariga för skulden. Är försummelsen uppenbar, förordnar länsstyrelsen på borgenärens yrkande syssloman att debitera och uttaga vad som fordras. I fråga om ersättning till sådan syssloman äger 33 § andra stycket motsvarande tillämpning.

44 §  Övergår delägarfastighet till ny ägare på annat sätt än genom försäljning på exekutiv auktion, svarar den nye ägaren tillsammans med den förre ägaren gentemot föreningen för oguldet belopp som dessförinnan påförts den förre ägaren enligt 42 eller 43 § och som ej förfallit till betalning tidigare än ett år före den bestämda tillträdesdagen. Mot den nya ägaren anses beloppet förfallet tillträdesdagen, om ej beloppet enligt debiteringslängden förfaller först efter denna dag.
I fråga om samfälligheter enligt 1 § första stycket 5 skall vad som i första stycket sägs om ny ägare till en delägarfastighet i stället gälla den på vilken delaktigheten i samfälligheten har övergått på annat sätt än genom övergång av äganderätten till en delägarfastighet. Lag (1983:660).

45 §  I fall som avses i 41 § andra stycket får medel och andra tillgångar som är att hänföra enbart till viss verksamhetsgren icke användas eller utmätas för ändamål som faller utanför verksamhetsgrenen. Medel som nyss sagts får ej heller sammanblandas med andra medel.