Motioner

En medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. En motion, som ska behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen tillhanda senast under augusti månad. Styrelsen ska bereda de motioner som kommit in och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen på sidan för årsstämman.

Styrelsen tar emot motioner enligt nedan:

E-post: styrelsen@hemmesta-svf.se

Lämnas: Brevlåda Centrumvägen 25

Post: Hemmesta Södra Vägförening, Centrumvägen 25, 139 30  VÄRMDÖ