Hemmesta Södra Vägförening Årsstämma 2023

Årsstämman för Hemmesta Södra vägförening kommer i år att hållas i Byggdegården, Hemmesta. Datum är den 30:e september klockan 10:00. Samling kl. 09.45.

Information/bilagor kommer fortlöpande att läggas till fram till mötesdatumet.

Dagorning med tillhörande dokument:

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande för stämman.

3. Val av protokollförare för stämman.

4. Val av en eller två justerare tillika rösträknare för stämman

5. Upprättande och godkännande av röstlängd.

6. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Godkännande av dagordning:

Kallelse stämma 2023

8. Anmälan av frågor till kommande information och frågestund

9. Framläggande av styrelsens berättelser:

Verksamhetsberättelse 2022-23

Förenklat årsbokslut 2022-23

10. Framläggande av revisorernas berättelse:

Revisionsberättelse 2022-23

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

12. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

Motion 1

Betänkande Motion 1 Gräsklippning

Motion 2

Betänkande Motion 2 Boulebana

13. Fråga om arvoden till styrelsen, revisorer och valberedningen

14. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat

Utgifts- och inkomststat 2023-24

15. Debiteringslängd med förfallodag för vägavgiften

(kontakta styrelsen för att se debiteringslängden)

16. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Valberedningsförslag till årsstämma 2023

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

18. Val av valberedning och sammankallande till denna

19. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

20. Information och frågestund

21. Stämmans avslutande