Årsstämma 2021

Årsstämman för Hemmesta Södra vägförening kommer i år att hållas i Värmdö Byggdegård. Datum är preliminärt den 25:e september klockan 10:00. Samling kl. 09.45.

Information/bilagor kommer fortlöpande att läggas till fram till mötesdatumet.

Föredragningslista med tillhörande dokument:

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande för stämman.

3. Val av sekreterare för stämman.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för stämman.

5. Godkännande av föredragslista.

000379 1.3 Kallelse stämma 2021

6. Anmälan övriga frågor 

7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning:

Se kallelsen i punkt 5 ovan.

8. Styrelsens förvaltningsberättelse:

000371_1_1_Förvaltningsberättelse 2020-21_sg

9. Revisorernas revisionsberättelse:

Revisionsberättelse 2020-21

10. Fastställande av resultat och balansräkning:

000377_1_0_Förenklat årsbokslut 2020-21_sg

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

12. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.

000388_1_0_Framställan 2021 Resultat Ga4
000389_1_0_Framställan 2021 Resultat Ga13
000383 1.1 Framställan stadgeändring
000381 1.0 Stadgar
000384 1.2 Jämförelse stadgeändring

13. Ersättningar till styrelsen, revisorer och valberedning.

Se förslag till Utgifts- och inkomststat 2020-21.

14. Styrelsens förslag till Utgifts- och inkomststat 2021-22

000386_1_1_Utgifts- och inkomststat 2021-22_sg

15. Debiteringslängd med förfallodag för vägavgiften.

Debiteringslängd (Kontakta styrelsen enligt kallelsen ovan för att se denna).

16. Val av styrelseordförande, styrelse och suppleanter: Valberedningsförslag.

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Se valberedningens förslag enligt punkt 16.

18. Fråga om val av valberedning och sammankallande för denna

Se valberedningens förslag enligt punkt 16.

19. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

20. Övriga frågor.

21. Mötets avslutande.