Årsstämma 2022

Årsstämman för Hemmesta Södra vägförening kommer i år att hållas i Hemmestaskolans 6-9 matsal. Datum är preliminärt den 24:e september klockan 10:00. Samling kl. 09.45.

Information/bilagor kommer fortlöpande att läggas till fram till mötesdatumet.

Föredragningslista med tillhörande dokument:

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande för stämman.

3. Val av sekreterare för stämman.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för stämman.

5. Godkännande av föredragslista.

xxxxx Kallelse stämma

6. Anmälan övriga frågor 

7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning:

Se kallelsen i punkt 5 ovan.

8. Styrelsens förvaltningsberättelse:

9. Revisorernas revisionsberättelse:

10. Fastställande av resultat och balansräkning:

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

12. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna:

13. Ersättningar till styrelsen, revisorer och valberedning.

Se förslag till Utgifts- och inkomststat 2021-22.

14. Styrelsens förslag till Utgifts- och inkomststat 2022-23:

15. Debiteringslängd med förfallodag för vägavgiften.

Debiteringslängd (Kontakta styrelsen enligt kallelsen ovan för att se denna).

16. Val av styrelseordförande, styrelse och suppleanter: Valberedningsförslag.

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Se valberedningens förslag enligt punkt 16.

18. Fråga om val av valberedning och sammankallande för denna

Se valberedningens förslag enligt punkt 16.

19. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

20. Övriga frågor.

21. Mötets avslutande.