Årsstämma 2023

Årsstämman för Hemmesta Södra vägförening kommer i år att hållas i Hemmestaskolans 6-9 matsal. Datum är preliminärt den 24:e september klockan 10:00. Samling kl. 09.45.

Information/bilagor kommer fortlöpande att läggas till fram till mötesdatumet.

Dagorning med tillhörande dokument:

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande för stämman.

3. Val av sekreterare för stämman.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för stämman.

5. Upprättande och godkännande av röstlängd.

6. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Godkännande av dagordning.

           Kallelse stämma 2023

8. Anmälan av frågor till kommande information och frågestund

9. Styrelsens förvaltningsberättelse:

Förvaltningsberättelse 2021-22

10. Revisorernas revisionsberättelse:

Revisionsberättelse 2021-22_underskriven

11. Fastställande av resultat och balansräkning:

Förenklat årsbokslut 2021-22_sg

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

13. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna:

1. Framställan 2022 Andelstal Parkvägen 9

        Beslutsunderlag Årsstämma 2022_uppdaterade andelstal Parkvägen 9

2. Framställan 2022 Andelstal Parkvägen 22

        Beslutsunderlag Årsstämma 2022_uppdaterade andelstal Parkvägen 22

3. Framställan 2022 Andelstal förskolor

        Beslutsunderlag Årsstämma 2022_uppdaterade andelstal förskolor

4. Framställan förrättning

14. Ersättningar till styrelsen, revisorer och valberedning.

Se förslag till Utgifts- och inkomststat 2021-22.

15. Styrelsens förslag till Utgifts- och inkomststat 2022-23:

Utgifts- och inkomststat 2022-23

16. Debiteringslängd med förfallodag för vägavgiften.

Debiteringslängd (Kontakta styrelsen enligt kallelsen ovan för att se denna).

17. Val av styrelseordförande, styrelse och suppleanter: 

Valberedningsförslag.

18. Val av revisorer och revisorssuppleanter

    Se valberedningens förslag enligt punkt 17.

19. Val av valberedning och sammankallande för denna

    Se valberedningens förslag enligt punkt 17.

20. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

21. Information och frågestund.

22. Stämmans avslutande.