Z Årsstämma 2019

Årsstämman för Hemmesta Södra vägförening kommer i år att hållas i Hemmestaskolans 6-9 matsal måndagen den 23:e september klockan 18:30. Samling kl. 18.15.

Information/bilagor kommer fortlöpande att läggas till fram till mötesdatumet.

Föredragningslista med tillhörande dokument:

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande för stämman.

3. Godkännande av föredragsordning.

4. Val av sekreterare för stämman.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för stämman.

6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning: Kallelse 2019.
  kallelse 2019

7. Styrelsens förvaltningsberättelse: Förvaltningsberättelse 2018-19.

8. Revisorernas revisionsberättelse: Revisionsberättelse för 2018-19.

9. Fastställande av resultat och balansräkning: Förenklat årsbokslut 2018-19.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.

Framställan 2019 Resultat Ga4
Framställan 2019 Resultat Ga13
Framställan 2019 Lekplatsen Smultronet
Framställan 2019 Ombyggnad gångväg Tranbärsvägen-Smultronvägen
Motion 1 2019 Parkering
Betänkande Motion 1 2019 Parkering
Motion 2 2019 Fartgupp
Betänkande Motion 2 2019 Fartgupp

12. Ersättningar till styrelsen, revisorer och valberedning.
Se förslag till Utgifts- och inkomststat 2018-19.

13. Styrelsens förslag till Utgifts- och inkomststat 2019-20 samt debiteringslängd med förfallodag för vägavgiften.

Utgifts- och inkomststat 2019-20
Debiteringslängd (Kontakta styrelsen enligt kallelsen ovan för att se denna).

14. Val av styrelseordförande, styrelse och suppleanter: Valberedningsförslag.

15. Val av revisorer och revisorsuppleanter
Se valberedningens förslag enligt punkt 13.

16. Fråga om val av valberedning och sammankallande för denna
Se valberedningens förslag enligt punkt 13.

17. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

18. Övriga frågor.

19. Mötets avslutande.