Z Årsstämma 2016

Årsstämman för Hemmesta Södra vägförening kommer i år att hållas i Hemmestaskolans 6-9 matsal måndagen den 26:e september klockan 18:30.

Information/bilagor kommer fortlöpande att läggas till fram till mötesdatumet.

Föredragningslista med tillhörande dokument:

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande för stämman

3. Val av sekreterare för stämman

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för stämman

5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

6. Styrelsens förvaltningsberättelse

7. Revisorernas revisionsberattelse

8. Fastställande av resultat och balansräkning

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

11. Ersättningar till styrelsen, revisorer och valberedning
Oförändrade, se förslag till Utgifts- och inkomststat 2015-16

12. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat 2016-17 samt debiteringslängd med förfallodag för vägavgiften

Debiteringslängd (Kontakta styrelsen enligt kallelsen ovan för att se denna)

13. Val av styrelseordförande, styrelse och suppleanter
Valberedningens förslag

14. Val av revisorer och revisorsuppleanter
Se valberedningens förslag enligt punkt 13.

15. Fråga om val av valberedning och sammankallande för denna
Se valberedningens förslag enligt punkt 13.

16. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

17. Övriga frågor

18. Mötets avslutande