I kommunens fortsatta arbete med att utreda grundvattenavledningen från ängarna vid Hemmesta gård ner till korsningen Hemmesta dalväg/Centrumvägen kommer man nu att göra provgrävningar. Fem stycken gropar kommer att tas upp under onsdagen (10/12-14) och snarast läggas igen.

”Syftet är att få ett bra geotekniskt underlag när man sedan ska fatta beslut om vilken typ av anläggning och vart den/dessa bäst placeras i terrängen. Val av magasin och dess läge är beroende av vilka jordarter som finns i området, grundvattennivån och vilka lösningar som praktiskt är genomförbara.”