Skogsägarföreningen Mellanskog planerar nu, på uppdrag av markägaren Byggkultur Sverige
AB, för att genomföra flera av de åtgärder som finns angivna i den skogsskötselplan som
sedan 2019 är beslutad för fastigheten Hemmesta 10:316, strax öster om tätorten.

säkerhet