Skogsägarföreningen Mellanskog planerar nu, på uppdrag av markägaren Byggkultur Sverige
AB, för att genomföra flera av de åtgärder som finns angivna i den skogsskötselplan som
sedan 2019 är beslutad för fastigheten Hemmesta 10:316, strax öster om tätorten.

Här följer beskrivningar av åtgärder som kommer att äga rum på fastigheten.
• I skogen förekommer träd som är angripna av granbarkborre, vilka skall avverkas till följd
av att de dels utgör faror för allmänheten och dels för att undvika att granbarkborren sprider
sig till angränsande frisk skog. Enligt skogsvårdslagen är man som skogsägare skyldig att
avverka skog som är angripen av skadeinsekter.
• Det förekommer även sk ”skeletträd” som i huvudsak är granar som granbarkborren dödat
sedan ett antal år tillbaka. Dessa träds rotsystem förmultnar, löper därför allvarlig risk att
falla och utgör därmed en fara för människor. Dessa kommer att avlägsnas.
• De gamla träden är också en av orsakerna till de redan upplevda översvämningarna
nedströms, vilka är en följd av att rotsystemen inte längre klarar av att svälja det vatten som
tar sin väg genom skogen. Därför kommer ny ungskog att istället utvecklas, vilket också
kommunens egen utredning om vattenavrinning visar är en lösning på problemen.
• Mellanskog kommer att ta hänsyn till rekreationsområden, stigar och leder, för att bevara
tillgängligheten i området.

Läs mer ”Läs mer i bifogat dokument som är förmedlat till vägföreningen från Byggkultur. 

säkerhet

Skogsägarföreningen Mellanskog planerar nu, på uppdrag av markägaren Byggkultur Sverige
AB, för att genomföra flera av de åtgärder som finns angivna i den skogsskötselplan som
sedan 2019 är beslutad för fastigheten Hemmesta 10:316, strax öster om tätorten.

Här följer beskrivningar av åtgärder som kommer att äga rum på fastigheten.
• I skogen förekommer träd som är angripna av granbarkborre, vilka skall avverkas till följd
av att de dels utgör faror för allmänheten och dels för att undvika att granbarkborren sprider
sig till angränsande frisk skog. Enligt skogsvårdslagen är man som skogsägare skyldig att
avverka skog som är angripen av skadeinsekter.
• Det förekommer även sk ”skeletträd” som i huvudsak är granar som granbarkborren dödat
sedan ett antal år tillbaka. Dessa träds rotsystem förmultnar, löper därför allvarlig risk att
falla och utgör därmed en fara för människor. Dessa kommer att avlägsnas.
• De gamla träden är också en av orsakerna till de redan upplevda översvämningarna
nedströms, vilka är en följd av att rotsystemen inte längre klarar av att svälja det vatten som
tar sin väg genom skogen. Därför kommer ny ungskog att istället utvecklas, vilket också
kommunens egen utredning om vattenavrinning visar är en lösning på problemen.
• Mellanskog kommer att ta hänsyn till rekreationsområden, stigar och leder, för att bevara
tillgängligheten i området.

Läs mer ”Läs mer i bifogat dokument som är förmedlat till vägföreningen från Byggkultur. 

säkerhet