Bakgrund

Korsningen mellan väg 667 (Fagerdalavägen) och väg 274 (Värmdövägen/Skärgårdsvägen), även kallad ”Hemmesta Vägskäl” utgörs idag av en trevägskorsning. Strax väster om korsningen ansluter en lokal väg till ett grustag. I den aktuella korsning har under de senaste 10 åren tre singelolyckor inträffat, varav en allvarlig olycka. I korsningen med Centrumvägen har fyra olyckor inträffat, två är allvarliga och två som inkluderar fotgängare i kollision med fordon.

Ombyggnadens ändamål

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en vägplan och projektera för en ombyggnad av Hemmesta vägskäl. Vidare ska Trafikverket projektera för en ny gång- och cykelväg som ska utgöra en fortsättning på den befintliga gång- och cykelvägen som går längs med väg 274 och som slutar vid Parkvägen.

Ändamålet med vägplanen är att förbättra trafiksäkerhet, tillgänglighet, förbättra och utöka gång- och cykelväg (GC-väg) samt att förbättra möjligheten till bekväma byten för kollektivtrafiken och dess resenärer. Åtgärdsvalen blir att bygga om korsningen mellan väg 667 och väg 274 till en cirkulationsplats med fyra ben samt bygga cirka 250 meter kvarstående gång- och cykelväg. Beroende på cirkulationsplatsens utbredning kan det finnas behov att bredda bron över bäcken strax söder om korsningen för att säkerställa cirkulationsplatsens utformning.

Markundersökning och arkeologisk förundersökning

Det aktuella området ligger i ett arkeologiskt och kulturhistoriskt intressant område. Länsstyrelsen har därför beslutat att en arkeologisk förundersökning ska utföras av Kraka Kulturmiljö AB. Vår gemensamhetsanläggning GA:4 ligger också inom utbyggnadsområdet och vi är därför berörd av denna åtgärd.

Vägföreningen vill därför informera om att arkeologisk förundersökning kommer att genomföras under perioden 20 februari – 30 mars 2018. Mindre grävningar kan komma att bli aktuella men marken kommer återställas.

För att projektera för arbetet kommer Trafikverket genomföra förberedande markundersökningar och inmätningar av det berörda markområdet. Det innefattar även kringliggande mark som kan komma att beröras under utbyggnationen. Mätning, kartläggning samt insamling av jordprover kommer att genomföras. Mätningen kommer att utföras av Trafikverkets upphandlade konsult Pontarius AB.

Trafikverket bekostar och ansvarar för alla erforderliga åtgärder som krävs för undersökningen och återställandet.