Z Årsstämma 2014

Kallelse föreningsstämma 2014 

Föredragningslista med tillhörande dokument:

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande för stämman

3. Val av sekreterare för stämman

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för stämman

5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse

7. Revisorernas revisionsberättelse
Revisionsberättelse

8. Fastställande av resultat och balansräkning
Resultatrapport Gemensamhetsanläggning GA4
Resultatrapport Gemensamhetsanläggning GA13
Balansrapport

Resultatrapport hela föreningen (Förklarande dokument)
Resultatsammanställning (Förklarande dokument)
Ekonomisk jämförelse mellan verksamhetsåren (Förklarande dokument)

Framställan Disponering av årets resultat

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
Framställan 2014 Vinterunderhåll
Vinterunderhållsplan
Framställan 2014 Inköp utrustning
Motion 1 (samlingslokal)
Betänkande motion 1 samlingslokal
Motion 2 (Utegym)
Betänkande motion 2 utegym

11. Ersättningar till styrelsen, revisorer och valberedning
Framställan Ersättningar

12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd med förfallodag för vägavgiften
Utgifts- och inkomststat för verksamhetsåret 2014-15
Debiteringslängd (Kontakta styrelsen enligt kallelsen ovan för att se denna)

13. Val av styrelseordförande, styrelse och suppleanter
Valberedningens förslag

14. Val av revisorer och revisorsuppleanter
Se valberedningens förslag enligt punkt 13.

15. Fråga om val av valberedning och sammankallande för denna
Se valberedningens förslag enligt punkt 13.

16. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

17. Övriga frågor
Framställan Trädvård

18. Mötets avslutande

 Protokollet från mötet: Protokoll årsstämma 2014 1.4 signed

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.